ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 
       ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู   ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอ และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
 
       จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ และไม่ขึ้นกับราชการส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานของส่วนราชการ สังกัด กระทรวงการคลัง สำนักงานเขต หรือ สำนักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าที่หน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย
 
       หลักการและแนวคิด ประการหนึ่ง ก็คือ ต้องให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ ดังนั้น การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดข้อมูลข่าวสาร วิธีการค้นหา ทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการค้นหา หยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ สามารถค้นหา ศึกษาได้
 
 

 

ข้อมูลประกอบ

 
 

 

Current anonymous / authenticated users (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 
     - แบบ ปปช.07
     - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2561  ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
              
                 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายจ่ายรายปี 2562
   - สรุปผลการประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2662 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
    - สรุปผลประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2561 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
     - สรุปผลประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ปี2560 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
 
      - สรุปผลประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2559 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี           
 

       - สรุปผลประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2558 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

                   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

                   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืนอ สิงหาคม 2558         
                   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558                

                   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558                  

                   สรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558

                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558

                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืิอน มกราคม 2558

                  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

    - สรุปผลการประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2557 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
      
    - สรุปผลการประกวดราคา จัดซ้อ - จัดจ้าง ปี 2556 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี